Обща информация

Строителният надзор е задължителен участник в реализиране на строителството.

За упражняване на строителен надзор консултантът трябва да притежава удостоверение от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Действията на строителния надзор са законово и нормативно регламентирани и се упражняват в следния задължителен обхват:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • проверка законността на заварените строежи в парцела;
 • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
 • изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
 • опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа;
 • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • контрол за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България;
 • контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с със съществените изисквания;
 • контрол за правилното изпълнение на строително-мнотажните работи;
 • спазване на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството и действащото законодателство;
 • изготвяне и окомплектоване на нужната документация за въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
 • изготвяне технически паспорт на сградата;
 • съставяне на окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК, на база на който се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, респ. Разрешение за ползване.

 

“ЙОДА 07” ЕООД е оправомощено да извършва строителен надзор в строителството и притежава Удостоверение, издадено от Дирекция национален строителен контрол.

УСЛУГИ

Нашите услуги като  строителния надзор включват:

 • изготвяне на Оценка за съответствието на проектната документация, с цел издаване на Разрешение за строеж
 • откриване на строителна площадка (Акт 2) и заверка на Заповедна книга;
 • надзор за коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществените изискванията към строежите;
 • надзор за качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
 • адзор за прилагането на условията за безопасност на труда;
 • надзор на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
 • изготвяне и заверяване на Акт 14, след завършване на сградата на груб строеж;
 • съставяне на констативен акт по чл. 176 от  ЗУТ (Акт 15), след завършване на строежа;
 • изготвяне на технически паспорт на сградата;
 • подготовка на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;
 • подписване на съответните актове и протоколи за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №3/31.07.2012г.,  за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • изготвяне на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 от ЗУТ (Акт 16);

 

Свържете се с нас, за да си уговорим среща, на която да разгледаме вашите технически проекти и обсъдим съвместното си сътрудничество