Инвестиционно проучване относно възможности за застрояване

Справка в „Служба по вписванията“ към Районен съд по партидата на имота. Изготвяне на анализ относно наличие/липса на тежести.
Справка относно предвиждания на Общ устройствен план. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.
Проверка предвиждания на застроителен и регулационен план на имота. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.
Справка относно възможности за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – транспортен достъп, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване:
Проучване относно възможности за застрояване. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.
Трасиране и означаване на границите на имота от правоспособен геодезист.
Сътрудничество при изготвяне на идейни инвестиционни проекти.
Изготвяне на стойност за реализация на инвестиционното намерение за строителство в имота /закупуване на имота, изготвяне на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство, реализация на строеж/.
Анализ на пазарната стойност на имота на база средни цени на сходни по параметри имоти.
Анализ на имота и инвестиционното намерение относно съответствие с мерките за опазване на околната среда.