Документи за продажба на имот

За да бъде продаден недвижим имот съобразно законите на Република България, в деня на окончателната сделка продавачът трябва да предостави следния набор от документи под нотариална форма: 

 

 • Документ за собственост – удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот, без наличието на този документ не е възможно прехвърлянето на имота;
 • Скица на поземлен имот – издадена или заверена през последните 6 месеца;
 • Кадастрална скица/схема – ако за района има влязла в сила кадастрална карта е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него);
 • Данъчна оценка на имота;
 • Удостоверение за тежести на имота – в случай, че имота ще бъде закупен с кредит е необходимо удостоверението да отговаря за 10 години назад;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – явяването пред нотариус на двамата съпрузи е задължително, ако имотът е придобит по време на брак и няма сключен брачен договор;
 • Съдебно решение за развод, ако собственикът е разведен;
 • Делбен протокол – ако е имало делба на имота;
 • Удостверение за наследници, ако лицето вписано в документа за собственост е починало;
 • Удостоверение, че имота не е актуван като общински – при продажба на имот с дворно място;
 • Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план– необходимо е ако в закупено дворно място има изграден имот / за жилищно, стопанско или др. вид предназначение/, който не е вписан в нотариалния акт;
 • Декларация за отказ от право на ползване – декларацията се подписва при нотариус и се вписва в службата по вписванията. Подобна декларация е необходима ако за имота има вписано вещно право на ползване;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса;
 • Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса;
 • Пълномощно – в случай, че продавачът не може да присъства на окончателната сделка има право да упълномощи трето лице, което да го представлява;

Възможно е нотариусът да изиска и друг вид документи, свързани с изповядването на сделката.